Извештај за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Анализи/Публикации/Производи, Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси, Настани

Од 15 до 23 септември 2021 година се одржаа низа презентации на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите.

Овој Извештај е резултат на ригорозни истражувања засновани на докази кои обезбедуваат единствени податоци за испитаниците и увид во приоритетите, ограничувањата и респонсивноста на мотивациони стимулации кај 13 демографски профили на гласачи. Извештајот содржи опсежни препораки за секој анализиран демографски профил што се однесуваат на модалитетите на граѓанска едукација, подигнување на свеста за важноста на изборниот процес, изборот на медиуми, алатки и канали за комуникација и видот на пораките.

Засегнатите страни кои се занимаваат со граѓанска едукација и едукација на гласачите можат да ги користат наодите и препораките од Извештајот, чија цел е да помогнат во зајакнувањето на ефективноста и ефикасноста на кампањите за едукација на гласачите и граѓаните, како и да обезбедат алтернативни модалитети за зголемен ангажман на гласачите.

Преземете го Извештајот во целост:

MK Влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите во Северна Македонија

ALB Efektet demografike në angazhimin qytetar dhe edukimin e votuesve në Maqedoninë e Veirut

ENG Demographic Effects on Civic Engagement and Voter Education in North Macedonia

Поглавја Демографски профили
Општ преглед Општ преглед
Теми на интерес Урбано население
Извори на информации Рурално население
Граѓанско учество Млади
Изборен Процес Лица што гласаат првпат
Комуникација со кандидати и партии Млади од рурални области
Бариери Жени
Препораки Жени од рурални области
Лица со попреченост
Роми
Лица од оддалечени заедници
Многу сиромашни лица
Долгорочно невработени лица
Други етнички заедници
Chapters Demographic Profiles
Overview Overview
Topics of interest Urban Population
Information Sources Rural Population
Civic Participation Youth
Election Process First Time Voters
Communication with Candidates
and Parties
Rural Youth
Barriers Women
Recommendations Rural Women
Persons with Disabilities
Roma
Remote Communities
Very Poor
Chronically Unemployed
Other Ethnic Communities
Kapitulli Profile demografike
Pasqyra e përgjitshme Pasqyra e përgjitshme
Temat e Interesit Popullsia urbane
Burimet e Informacionit Popullsia rurale
Pjesemarrja Qytetare Rinia
Procesi Zgjedhor Votuesit për herë të parë
Komunikimit me kandidatët dhe partitë Të rinjtë nga zonat rurale
Barrierat Gratë
Rekomandime Gratë nga zonat rurale
Personat me aftësi të kufizuara
Romët
Persona nga komunitetet e largëta
Persona shumë të varfër
Të papunë kronikisht
Bashkësitë e tjera etnike

Галерија