Поставување инфо табели од село Камјани до водопади

Јавни настани, Мобилизатори на заедницата

Ардонит Исмаили, мобилизатор на заедницата во рамките на неговата иновативна иницијатива „Шар -Нашиот природен дом“ заедно со двајца претставници од Еко – Камјани г -дин Рушит Исмани и г -дин Махир Реџепи на 16 септември поставија информативни табли во селото Камјан.

Ова е многу туристичко место на кое му треба повеќе реклама и поголеми инвестиции.

Во текот на денот се дискутираше и за успешните приказни на Еко – Камјани, кои ги претворија дивите депонии во паркови, како и отворање туристички патеки како онаа на Камјанините водопади, кои на број се 8.

Поставени се информативни табли од влезот на автопатот до селото Камјан до 8 -от Водопад со цел да се зголеми бројот на посетители!

Заедно се надеваме дека ќе ги заштитиме и промовираме даровите што ни ги подари природата.

Галерија