Теренско истражување „Потребите на граѓаните во општина Ѓорче Петров“

2И има за цел да собере информации за потребите и задоволството на жителите на општина Ѓорче Петров од работата на постојната администрација на локалната самоуправа и идните приоритети. Ќе се направи сеопфатно истражување за да се истражат следниве прашања: а) секојдневни проблеми на граѓаните на микро ниво (населени места); б) функционирање/работење на општината/општинската администрација; в) приоритети на граѓаните за нивните населби; г) задоволство на граѓаните од работата на градоначалникот, општинската администрација и работата на советниците. Анализите ќе вклучуваат препораки за подобрување. Наодите ќе бидат искористени во програмата на политичката партија за локалните избори.