И руралните жени можат!

Иницијативата има за цел да ги идентификува предизвиците со кои се соочуваат жените во руралните области во однос на економскиот развој; потенцијалните мерки и активности за економско зајакнување на жените во руралните области и подигнувањето на свеста за правата на жените и можностите за учество во донесувањето одлуки. Во рамките на иницијативата ќе се одржат низа состаноци и дискусии со засегнатите групи на жени. Врз основа на наодите, 2И ќе помогне во изготвувањето на краток извештај за политиките за економско зајакнување на руралните жени. Резултатите од краткиот извештај ќе бидат искористени за изборната програма на партијата на локални избори и пошироко.