4.Процент на ученици и студенти кои на анкетата изјавиле дека се информирани за мерката и знаат како да ја користат