Single Initiative 2022

Имплементатор
Локација
Буџет
 денари
Статус

МАТРИЦА ЗА МОНИТОРИНГ

 • I. Статус на изборното ветување кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус Краток опис и забелешки Извор на информации
   1 Реализација
   1.1 Донесена е одлука за почеток со реализација на изборното ветување кое се следи
   1.2 Се спроведува процес на набавки поврзани со изборното ветување кое се следи
   1.3 Одржани се информативни состаноци и средби со засегнатите страни од страна на општината како дел од реализацијата на изборното ветување
   1.4 Подготвен е план за реализација на изборното ветување од страна на општината
   1.5 Обезбедени се неопходните предуслови за почеток со реализација (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.)
   1.6 Општината реализира конкретни активности од планот за спроведување на изборното ветување
   1.7 Видливи се првични резултати од реализацијата на изборното ветување
   2 Стагнација
   2.1 Има недостаток на средства во буџетот на општината
   2.2 Недостига некој од основните предуслови
   2.3 Изборното ветување не е повеќе приоритет
   2.4 Стопирано заради инспекција, истрага и сл.
   2.5 Не се познати причините за стагнација на активностите
 • II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата во врска со изборното ветување кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус Краток опис и забелешки Извор на информации
   1 Информации за статусот на изборното ветување се достапни на веб страницата и социјалните мрежи на општината
   2 Информации за стаусот на изборното ветување може да се добијат преку Барање за информации од јавен карактер
   3 Информации за статусот на изборното ветување се споделуваат со заинтересирани страни од страна на надлежни лица во општината (преку интервјуа, фокус групи барање за разговор и сл.)
   4 Постои пракса во општината за неформално споделување информации со засегнати граѓани за конкретното изборно ветување (пример во неформален разговор)
 • III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки поврзани со изборното ветување кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус Краток опис и забелешки Извор на информации
   1 Општината ги вклучила граѓаните во одлуките поврзани со изборното ветување кое се мониторира
   2 Граѓаните поднеле иницијатива за учество во одлуките поврзани со изборното ветување кое се мониторира
   3 Граѓаните учествуваат во реализацијата на изборното ветување со свој придонес и ресурси
   4 Механизими кои општината ги користи за да обезбеди вклученост на граѓаните конкретно за изборното ветување кое се мониторира:
   4.1 Јавни собири, дебати и форуми
   4.2 Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл.
   4.3 Отворени денови на општината
   4.4 Граѓански иницијативи