Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Мој Простор

види детали
Национална иницијатива за платформа за учење преку Интернет

види детали