Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Стратегија за меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост

види детали
Поголемо учество на руралните девојки и жени во донесувањето политики во Општина Кочани

види детали