Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Теренско истражување „Потребите на граѓаните во општина Ѓорче Петров“

види детали