Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Мој простор

види детали
Родово еднакви, спортски здрави

види детали
Истражување за превентивни мерки за КОВИД - 19 и презентација на резултатите пред јавноста

види детали
Битола smartAPPcity

види детали
И руралните жени можат!

види детали
Чист Драгор за чиста Битола

види детали