Справување со комуналниот отпад и подигање на свеста кај граѓаните на Боговиње (март)