4F = згрижувачко семејство = фер семејство

Овој 2I има двојна цел 1) да го следи спроведувањето на мерката „Дом за секое дете – зголемување на додатокот за згрижувачки семејства за 30%“ од Владината програма; и 2) да се зголеми јавната свест за згрижувачките семејства и важноста на секое дете да има дом. Преку дискусии и интеракција со згрижувачки семејства во Скопје, Крушево, Македонски Брод и Прилеп, 2I ќе процени до кој степен се спроведува оваа владина мерка. Предизвиците на згрижувачките семејства и важноста од спроведувањето на оваа мерка ќе бидат прикажани преку видео (и), инфографици и други материјали што ќе бидат споделени со заинтересираните засегнати страни и јавноста воопшто.