Создавање услови за безбеден и еколошки транспорт

Овaa 2И има за цел да го реши проблемот со големото загадување на воздухот во градот Скопје. Со иницијативата ќе се спроведе истражување насочено кон идентификување на клучните прашања поврзани со загадувањето на воздухот предизвикано од урбаниот транспорт и неговите ефекти врз здравјето на населението. Наодите од истражувањето и препораките за намалување на загадувањето на воздухот ќе бидат подготвени во документ што ќе биде презентиран (оттаму ќе се соберат дополнителни информации) пред претставници на граѓанското општество, деловните субјекти, локалните и регионалните владини тела, поединци итн. Откако препораките за намалувањето на загадувањето на воздухот ќе бидат финализирани, тие ќе бидат презентирани и дистрибуирани преку информативни материјали и видеа со цел да ги информираат и мобилизираат граѓаните за нивното спроведување.