Подигање на свеста за форумот на жени

2И настојува да ја подигне свеста за родовата еднаквост, правата на жените и важноста на здравјето на жените (гинеколошки и психолошки аспекти, вклучително и насилство врз жените). Преку овие влезни точки, 2И има за цел да ја зголеми видливоста и важноста на форумот на жени во политичката партија. Преку работилници и дискусии, 2И ќе ги идентификува приоритетите и главните проблеми во оваа област. Тие ќе бидат вклучени во програмата на политичката партија за локалните избори.