Родово еднакви, спортски здрави

Целта на оваа иновативна иницијатива е воведување на родова еднаквост во органите на управување (собрание, одбор на директори, надзорен одбор, итн.) на спортски федерации кои се корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија. Иницијативата се однесува на ветувањето на Владата дека во 2020 година 30%, а до 2023 година 50% во управните тела на спортските федерации ќе бидат жени.
Во таа насока, преку оваа иницијатива, засегнатите страни ќе бидат мобилизирани и ќе бидат охрабрени да побараат од субјектите да воведат родова еднаквост во органите на управување.
Со реализацијата на оваа иницијатива, најголемата придобивка ќе ја имаат жените спортисти, а како една од најголемите сојузници би била Агенцијата за млади и спорт, надлежна за спроведување на оваа мерка.