Реализирајте се. Не останувајте скромни!

Целта на оваа иновативна иницијатива е да ја информира локалната заедница за неопходноста од реконструкција на Центарот за управување со кризи во Град Куманово и за создавање центар за обука во самата внатрешност.
Почетната активност на оваа иновативна иницијатива ќе биде производство на видеа и фотографии од зградата за да се сними моменталната состојба на зградата. Со поддршка на општеството и разни организации, иницијативата, исто така, ќе организира панел дискусија и состаноци со граѓаните за презентирање и дискусија на темата.
Преку спроведувањето на уличната акција, на пр. изработка на знаци кои упатуваат кон правецот на зградата и нивно распоредување низ градот, иницијативата ќе им помогне на граѓаните да станат свесни за локацијата на Центарот за управување со кризи.