Прифатилиште за животни Тетово

Иницијативата има за цел да ја зголеми свеста на граѓаните за постојното загадување на животната средина во градот Скопје предизвикано од (прекумерната) употреба на пластика, сегашното управување со отпад и постојните воспоставени механизми. 2И предвидува изработка и спроведување на видео кампања за проблемот, неговиот обем и последици, како и предлог решение. Оваа 2И предлага зголемување на јавната свест за потребата и придобивките од зголемувањето на бројот на автомати за кауција од амбалажа (решение ветено од градот Скопје) и идно промовирање на воведувањето автомати за кауција од амбалажа во другите општини. Овие активности се очекува да придонесат кон подобрување на условите за живот на граѓаните во градот Скопје, но индиректно ќе одговорат и на поголемите еколошки проблеми како што се глобалното затоплување и климатските промени