Поголема застапеност преку Комисијата за меѓуетнички односи

Оваа иницијатива ќе се осврне на системската бариера за ефективна работа на Комисијата за меѓуетнички односи на Општинскиот совет на општина Струга. Преку состаноци со вклучени засегнати страни и експерти и практичари од локалната самоуправа, иницијативата ќе помогне во идентификувањето на работите кои што треба да се променат во статутот на општината за да се поттикне работата на постојната Комисија. Наодите од иницијативата ќе бидат искористени за подготовка на партиската изборна програма за локалните избори во општина Струга