Перцепции и ставови на граѓаните за работата на општината

Иницијативата ќе направи проценка на задоволството на граѓаните од квалитетот на животот и работата на локалната самоуправа во општина Чаир. Преку неа ќе се спроведе сеопфатно истражување кое ќе ги вклучува не само перцепциите за досегашното работење, туку и идните очекувања. Наодите и препораките за подобрување на истражувањето ќе се користат за програмата за локални избори на политичките партии.