Одговорно општество, предизвик на новата ера

Иницијативата се осврнува на обврските на земјата кои произлегуваат од Меѓународната конвенција за заштита на животните и Европската конвенција за заштита на животните миленичиња (Стразбур ЕТС бр.125). Поконкретно, иницијативата подразбира спроведување детална анализа во врска со ставовите на жителите од општина Кисела Вода за создавање рекреативен парк за миленичиња / кучиња. Наодите од истражувањето и препорачаните предлози за формирање и управување со таков парк ќе бидат презентирани на конференција во која ќе учествуваат релевантните засегнати страни, вклучително и локалните власти и одлучувачите. Се очекува резултатите од оваа иницијатива да бидат вклучени во агендата на кампањата за локалните избори во 2021 година.