Младите за Велес (Youth4Veles)-Нацрт стратегија за младински центар

Оваа иницијатива вклучува подготовка на стратегија за формирање на Младински центар во Велес. Стратегијата ќе биде подготвена преку партиципативен процес кој ќе обезбеди вклучување на повеќето релевантни засегнати страни, како и маргинализираните и ранливите групи. Користејќи го пристапот „учење преку пракса“, локалните власти (одговорни за основање на Младински центар) ќе го посетат постојниот Младински центар во Куманово со цел да бидат вклучени во функционална пракса. Имајќи предвид дека Велес ја усвои Стратегијата за паметен град (прва досега во земјата), формирањето на Центар за млади директно ќе придонесе за имплементација на Стратегијата за паметен град и ќе ги стави потребите на младата популација во центарот на напорите за развој преземени од општина Велес.