Младинско катче

Оваа 2И има за цел да одговори на недостаток на можности и организиран простор за младински ангажман во општина Делчево. Со неа ќе се разгледаат можностите за формирање на „Младинско катче“ од страна на општината. 2И ќе спроведе истражување со младите во Делчево за да ја идентификува потребата од такво место. Наодите и препораките ќе бидат споделени за време на конференцијата организирана за претставниците на партиската младина и различните засегнати страни. Информациите собрани во рамките на оваа 2И ќе бидат искористени во изработката на програмата за локалните избори на политичката партија во 2021 година