Младински ИТ центар

Оваа 2И ќе ја истражи можноста за формирање на Младински ИТ центар. Целта на центарот е да создаде поволен екосистем за економска независност на младите. Целта на Младинските ИТ центри ќе биде да ги промовираат ИТ студиите и да им помогнат на младите да градат ИТ вештини, истовремено помагајќи им во смислувањето и развивањето на иновативни идеи. 2И ќе спроведе истражување со млади луѓе за нивните ставови за тоа што е потребно да се обезбеди од Центарот. Исто така, иницијативата ќе го поддржи развојот на компаративна анализа за ИТ центрите што постојат во регионот, и врз основа на наодите ќе предложи модел за ИТ центар и неговото институционално поставување. Сите влезни информации ќе бидат консолидирани во Стратешкиот документ за формирање на ИТ центар, за кој ќе се дискутира со засегнатите страни и релевантните органи.