ЗА / ПРОТИВ отворена листа!

Иницијативата има за цел да ги истражи предностите и недостатоците на отворените списоци. Ќе се организираат дискусии со експерти и гласачи за да разговара за тоа кој е најдобриот модел што треба да се примени кога станува збор за отворените листи (од искуството на другите земји) и до кој степен граѓаните се подготвени да ги разберат и прифатат отворените листи. Наодите од дискусиите ќе бидат консолидирани и партијата ќе ги искористи за подготовка на стратегија за пристапување до гласачите и едукација за локалните избори.