Аеродром за младите

Иницијативата ќе подготви аналитичка студија под наслов „Општина Аеродром за младите“. Студијата има за цел да ги идентификува клучните проблеми на младите, нивните досегашни очекувања и разочарувања. Клучни активности се: а) експертско истражување спроведено врз релевантен број на испитаници во општината; б) анализа на податоци во соработка со Партискиот истражувачки и аналитички центар на ВМРО-ДПМНЕ; в) подготовка на промотивни материјали за презентација на резултатите добиени од истражувањето и нивна анализа; г) презентација на податоците на јавноста (настани и платформи на Интернет) и д) споделување на студијата со партијата која треба да се отслика во изборната програма за следните локални избори ..