4. Вредност на предвидените стипендии за 2021 во МКД