3. Број на вработени инспектори во инспекторат за животна средина и пазарна инспекција