3. Број на апликации поднесени за секоја од мерките Објавени повици за аплицирање по мерките