1. Број на службеници за млади определени во органите на државната управа