Десет допoлнителни граѓански организации ќе спроведуваат активности за мониторирање

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата, Мобилизатори на заедницата

Во согласност со тековните активности за следење на политичките ветувања и остварувања, во рамките на кои 25 граѓански организации (ГО) активни низ целата земја ги следат изборните ветувања на политичките партии и нивното спроведување од страна на Единиците на локалната самоуправа, проектот ја прошири својата мрежа за следење со 10 (десет) дополнителни ГО кои ќе спроведуваат активности за мониторирање и дисеминација врз основа на изборните ветувања на ниво на локална власт. Тие граѓански организации се следните:

ГО: Активност: Општина:
Здружение Радика ДЕ Помош и грижа за стари лица и лица со попреченост Центар Жупа
Младински културен центар Енергетски ефикасна општина Демир Хисар
Моја фарма Изградба на противпожарна станица во Градец Врапчиште
Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП Кон зголемена инклузија Аеродром
Балканска водна мрежа Борбата против менструалната сиромаштија – неисполнето изборно ветување ГРАД СКОПЈЕ
Совет за локален економски развој ДЕЛФИ Одговорноста како карактеристика на доброто владеење на локално ниво Маврово и Ростуше
Организирана асоцијација на младите

 

Подобар пат – полесен живот за селото Галате Врапчиште
Интеркултура Спортско рекреативен центар – Го сакам Бутел Бутел
Младинска асоцијација ИМКА Мониторирање на локалните изборни ветувања Битола
Ековита Еко лупа Неготино

Во однос на регионалната покриеност на активностите што треба да ги преземат овие ГО, мониторирање е распределен во пет региони, и тоа како што следува: Пелагониски регион (2 активности), Полошки регион (3 активности), Скопски регион (3 активности), Југозападен регион (1 активност) и Вардарски регион (1 активност).

Галерија