Улогата на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација