Поттикнување и развој на претприемачкиот дух кај младите во општина Могила (фебруари)