Справување со комуналниот отпад и подигање на свеста кај граѓаните на Тетово (ноември)