Селектирање и рециклирање на отпад за минимизирање на загадувањето (ноември)

Предмет за мониторинг ќе биде…….Дали е зголемен бројот на контењери за селекција на отпад во општина Босилово….месец Ноември …..Благодарам.