Поттикнување и развој на претприемачкиот дух на младите во Општина Могила (април)