Младите имаат право на свој простор за спорт и рекреација (ноември)