Инцијатива за подобри услови за живот ната средина во ромската заедница во Кочани (фебруари)