Борбата против менструалната сиромаштија - неостварено изборно ветување (фебруари)