Одговорни пред одговорностите

Со оваа иницијатива ќе се спроведува мониторинг на степенот на реализација на предизборното ветување поврзано со ревитализација на туристичкиот локалитет Голак. Клучните активности за мобилизација на заедницата ќе вклучуваат: интервју со градоначалникот на општина Делчево; граѓански форум; дебати со засегнати страни и носители на одлуки; петиција за ревитализација на туристички локалитет Голак; тркалезна маса и слично.

Темата на локалниот мониторинг е креирањето физибилити студија за развој на туристичкиот центар Голак и решавањето на имотно правните односи на лицата кои имаат купено градежни парцели на Голак.