Чиста река за подобро здравје во Липково

Оваа иницијатива има за цел да укаже на потребата од одржување и зачувување на речното корито со цел да се реши проблемот со загадувањето на животната средина и здравствените опасности за граѓаните на Општина Липково. За целите на оваа иницијатива, ќе се имплементира методолошки пристап за собирање податоци преку анализа на состојбата со загадувањето, идентификување на критичните точки, соработка со експерти во наведените области и спроведување интервјуа и состаноци со локалната администрација. Идентификуваните предизвици и решенија ќе бидат споделени со локалната администрација и другите засегнати страни, но исто така ќе се користат за подготовка на програмата за локални избори на партијата. Предвидено е презентирање на резултатите од истражувањето и иницијативата пред засегнатите страни, како и поширока јавна поддршка за иницијативата преку кампања, видеа и волонтерска акција за чистење на речното корито во избраните точки.