Струга се грижи

Оваа иницијатива се осврнува на добро познатото прашање со уличните кучиња во Општина Струга. Со цел придонесување кон решавање на овој проблем, ќе се имплементира истражување преку квантитативни и квалитативни методи чии заклучоци ќе придонесат за креирање на политики и визуелизација на предложеното решение. За засегнатите страни како и за општинските власти ќе се одржи промоција и презентација во насока на имплементирање на најдоброто решение за решавање на ова прашање.