Странски директни инвестиции во Македонија: Сон или реалност?

Оваа иновативна иницијатива има за цел да ја подигне свеста за важноста на странските директни инвестиции (СДИ) за стимулирање на економскиот раст и просперитет во Северна Македонија.
Како дел од иницијативата, ќе се спроведе анкета со цел да се открие колку јавноста е запознаена со мерката. Преку анимирано видео кое ќе користи едноставна инфографика, оваа иницијатива ќе ја подигне свеста за важноста на СДИ, ќе го покаже трендот на СДИ и ќе ја анализира моменталната состојба
Таргет групи во рамките на оваа иницијатива се: младината; Економска заедница (Стопанска комора на Македонија, Фајнанс тинк, итн.); невработени лица (Сојуз на синдикати во Македонија, Здружение на невработени – Македонија, итн.)