Потребите на младите од Гостивар - Гласот на младите

Целта на 2И е да ги истражи потребите, предизвиците и потенцијалот на младите жители на општина Гостивар. Ова ќе се направи преку анкета со млади и фокус групи. Наодите ќе бидат презентирани и споделени со претставниците на политичките партии во Гостивар и ќе бидат вклучени во изборната програма на можниот кандидат за градоначалник за следните локални избори во 2021 година.