Охрид YOUTH HUB

Оваа иницијатива претставува одговор на постојниот проблем со недостаток на јавен простор за градење на интелектуални капацитети, центар за кариера и библиотека во Општина Охрид. Со оглед на тоа дека се работи за универзитетски и академски град и сето ова е предвидено во законската рамка на градот, Охрид ќе има корист од оваа иницијатива која се стреми кон социјална инклузија на младите луѓе. Квантитативните и квалитативните истражувачки методи ќе бидат имплементирани, како и видео интервјуа со за млади луѓе од 19 до 29 годишна возраст. Ќе се креираат заклучоци од Политиките како и 3-Д дизајн на предложениот центар како резултат на собраните и анализираните податоци од истражувањето. Наодите ќе бидат споделени со јавноста и со партијата и истите ќе бидат вклучени во програмата за претстојните локални избори.