Отворена дискусија Десетгодишната стратегија за распределба и инвестициите во здравствената заштита.

Овој 2I ќе ја следи и подигнува јавната свест за владината мерка „Десетгодишна стратегија за распределба и инвестиции во здравствената заштита“ и напредокот во нејзината имплементација. Иницијативата предвидува организирање на инклузивен форум за јавна дискусија со цел да се олесни интеракцијата и размената меѓу медицинскиот персонал како што се лекари, медицински сестри, млади лекари, студенти по медицина и да се соберат нивните мислења за гореспоменатата мерка. Наодите од оваа отворена дискусија ќе бидат споделени со релевантните органи за да придонесат во донесувањето одлуки