Национална конференција - Отворање на нови Центри - „Една Точка за Услуги“

Целта на оваа иницијатива е да се мобилизира заедницата преку јавни дебати во врска со важноста од отворање центри „Една точка за услуги“ во државата. Како дел од иницијативата ќе се организира национална конференција со релевантни чинители, претставници од јавни институции и експерти, а преку теренски посети во неколку општини ќе се дискутира за владината мерка со граѓаните. Предностите од имплементацијата на оваа мерка ќе биде прикажано преку информативно видео кое ќе биде споделено со јавноста