Национална иницијатива за платформа за учење преку Интернет

Иницијативата има за цел да ги мобилизира студентите во врска со употребата на националната платформа за учење преку Интернет. Досега, се чини дека нема структурирани докази за предизвиците со кои се соочуваат средношколците, нивните семејства, наставници при користењето на националната платформа за онлајн учење. Иницијативата ќе ги идентификува клучните предизвици и тешкотии, како и можните начини за нивно решавање преку состаноци и консултации со студенти и Унија на средношколци. Наодите од дискусиите ќе бидат составени како препораки за подобрување и унапредување на Платформата. Овие предлози ќе бидат споделени со релевантните органи, наставниците и јавноста, воопшто.