МОЈ ДДВ

Предмет на оваа иницијатива е ефективноста на апликацијата „МОЈ ДДВ“ со која на граѓаните може да им бидат вратени 15% од платениот данок на додадена вредност. Иницијативата ќе истражи до кој степен граѓаните се информирани за оваа апликација, доколку ја користат и ќе дискутираат за нејзината ефикасност, позитивните и помалку позитивните аспекти на враќањето на данокот и можните начини за подобрување. Заедницата ќе биде ангажирана преку разни настани, состаноци со специфични групи, интерактивни работилници и презентации и други форми на информирање за заедницата