Младите заедно силни

Оваа иницијатива ќе биде насочена кон подобрување и негување на квалитетот на активностите за младината во општинската установа за култура – Дом на млади во Штип. Иницијативата ќе ги процени изгледите за иновативни активности за млади во Штип преку утврдување на тековните прашања и слабости на веќе постоечкиот Дом за култура. Иницијативата ќе вклучува квалитативни и квантитативни истражувачки методи; компаративните истражувачки методи, како и фокус-групи кои ќе резултираат со креирање на заклучоци од Политиките со препораки и предлози и јавна промоција, вклучително со состаноци со политичката партија и презентирање на идеите и нивно вклучување во програмата за локалните избори.