Младинско претставување и општествeно дејствување во општина Центар

Оваа иницијатива ќе се осврне на апатијата и инертноста на младите кога станува збор за нивното политичко учество и активизам во Општина Центар. Нејзините активности се дизајнирани со цел подобрување на нивото на вклученост на младите во процесот на донесување одлуки на локално ниво, поширока застапеност и активна улога на младите во работењето на општината. Ова ќе биде сторено преку сеопфатно истражување како и квантитативна и квалитативна анализа во комбинација со работилницата, што ќе резултира со соодветен Документ за јавни политики чии препораки ќе бидат широко промовирани преку кампања и ќе бидат доставени до општинските власти и партијата на разгледување со цел нивно вметнување во партиската програма за локалните избори.